Regulamin

Regulamin Festiwalu

Regulamin
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. 38. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (zwany dalej Festiwalem) odbywa się w dniach 29 listopada–6 grudnia 2020 roku w Poznaniu.

2. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA

3.  Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

4.  Dyrektorem Festiwalu jest dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

PROGRAM

5. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:

Międzynarodowy Konkurs filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2018-2020. Do konkursu kwalifikują się pełnometrażowe i krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Kategorie te nadawane są przez organizatorów.
Sekcje tematyczne i pokazy specjalne – pozakonkursowe prezentacje filmów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

SELEKCJA FILMÓW

6. Nabór filmów rozpoczyna się 4 marca 2020.

7. Zgłaszającym film na Festiwal może być twórca, producent lub inny podmiot posiadający do tego prawo.

8. O przyjęciu filmu na Festiwal decydują Organizatorzy.

9. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin. Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć:

Wypełnienie on-line karty zgłoszeń (formularz dostępny na www.alekino.com lub na platformie FilmFreeway),
Kopia przeglądowa w wersji angielskiej lub z angielskimi napisami;
10. Filmy zgłaszane do selekcji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

Są pełno- lub krótkometrażowymi filmami aktorskimi lub animowanymi wyprodukowanymi po 1 stycznia 2018. Za pełnometrażowe uznaje się filmy dłuższe niż 60 minut. Za krótkometrażowe uznaje się filmy krótsze niż 30 minut.
Filmy mogą wyświetlane na następujących nośnikach: DCP, BluRay, plik cyfrowy. Dopuszcza się możliwość  wyświetlania z innych kopii niż wyżej wymienione po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu.
Stanowią odrębną całość artystyczną.
11. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń i materiałów do selekcji konkursowej upływa 31 lipca 2020.

12. Odpowiedzialność za prawny tytuł do możliwości zgłoszenia filmu na Festiwal i rozporządzania nim leży po stronie Zgłaszającego.

13. Organizatorzy powiadomią Zgłaszających o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.

14. W przypadku zakwalifikowania filmu do pokazów na Festiwalu, należy niezwłocznie nadesłać na adres Festiwalu:

wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszeń,
informacje do katalogu (szczegółowych informacji udzielą Organizatorzy),
listę dialogową w ustalonej z Organizatorem wersji językowej,
inne materiały promocyjne.
15. Po zakwalifikowaniu filmu do programu Festiwalu podpisane wydruki karty zgłoszeń i inne materiały należy przesłać na adres:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Fax +48 61 64 64 472

Filmy pełnometrażowe: mjodko@alekino.com
Filmy krótkometrażowe: fdrag@alekino.com

16. Nadesłane wraz ze zgłoszeniem materiały będą odsyłane tylko wtedy, gdy zgłoszeniu towarzyszyć będzie pisemna prośba.

 

DODATKOWE PRAWA FESTIWALU

17. Zgłaszający film udziela Festiwalowi prawa do użycia:

kopii filmu do głównego pokazu festiwalowego oraz dodatkowych projekcji w ramach Festiwalu,
dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach. Zgłaszający wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatorów,
fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych, związanych z Festiwalem (trailer lub fragment do 2 minut z filmu pełnometrażowego i do 1 minuty z krótkometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.
18. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 17. W zakresie wynikającym z pkt. 17. i 18. zgłaszający film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

 

KOPIA FESTIWALOWA

19. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć kopię filmu zakwalifikowanego na Festiwal do 22 listopada 2020 na adres Organizatora Festiwalu:

 

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Św. Marcin 80/82 pok.345
61-809 Poznań

20. Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym.

21. Kopia powinna być odpowiednio opisana.

22. Koszty przesłania kopii na Festiwal pokrywa Zgłaszający, chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione z Organizatorami. Wysyłający kopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu. Instrukcje zostaną przekazane wraz z informacją o wynikach selekcji.

23. Koszty odesłania pokrywa Festiwal chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione ze Zgłaszającym. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji.

24. Ubezpieczenie kopii, do wartości podanej w karcie zgłoszenia, pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania Organizatorom kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru od Organizatora kopii przez przewoźnika odwożącego.

25. Kopia zostanie odesłana pod wskazany adres po zakończeniu Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wadliwie wskazanego adresu.

 

JURY I NAGRODY

26.   Międzynarodowe jury profesjonalne przyzna:

Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 4000 Euro brutto*,
Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 1500 Euro brutto*,
Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 4000 Euro brutto*,
Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu (jako osoby fizycznej) w wysokości 1500 Euro brutto*.
Nagrody zostaną wypłacone gotówką lub przelewem, w polskich złotych, po dokonaniu stosownych potrąceń podatkowych*.
W przypadku przelewu, nagroda może zostać przeliczona na euro lub dolary amerykańskie, jeżeli bank laureata nie będzie przyjmować polskiej waluty. Niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktów, Laureat otrzyma od Organizatora formularz, który zobowiązany jest wypełnić danymi umożliwiającymi wypłacenie nagrody. Formularz ten należy przesłać do Organizatora pocztą elektroniczną (filmy pełnometrażowe: mjodko@alekino.com, filmy krótkometrażowe: fdrag@alekino.com) w ciągu 10 dni od jego otrzymania, jednak nie później niż do 20.12.2020. Nagroda zostanie wypłacona w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego formularza, a przypadku Laureatów zagranicznych, którzy chcą uniknąć podwójnego opodatkowania, także oryginału certyfikatu rezydencji. Certyfikat rezydencji należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 roku, w przeciwnym razie nagroda będzie wypłacana zgodnie z polskim prawem podatkowym.

W przypadku, gdy zwycięski film ma więcej niż jednego reżysera, nagroda zostanie podzielona po równo między nich.

27. Jury młodych przyzna nagrody Marcina dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla młodzieży.

28. Jury dziecięce przyzna nagrody Marcinka dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla dzieci.

29. Jury Edukatorów Filmowych przyzna Nagrodę Edukatorów Filmowych dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla dzieci.

30. Widownia festiwalu przyzna swoją nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu.

31. Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki, za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży.

32. W uzgodnieniu z Organizatorami mogą być przyznane inne nagrody, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

 

GOŚCIE

33. Organizatorzy zapraszają wybranych twórców filmów zakwalifikowanych na Festiwal, a także wybitnych twórców, przedstawicieli prasy, dystrybutorów, producentów i osoby związane z audiowizualną kulturą dla dzieci i młodzieży.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. Zgłoszenie filmu oraz udział w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

35. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie zgłaszający film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.

36. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.

37. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.

*Nagrody będą wypłacane w PLN. Przeliczenie zostanie dokonane po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego ogłoszenie werdyktu. Wygrane w konkursach wypłacane polskim rezydentom podlegają opodatkowaniu, na podstawie art. 13 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek wg stawki 18 %, przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 %. Wygrane w konkursach wypłacane nierezydentom podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek wg stawki 20%. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania nagrody, Laureat może zażądać zwolnienia z opodatkowania w Polsce lub zastosowania niższej stawki podatku potrącanego w Polsce, o ile pozwala na to stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a krajem Laureata, a Laureat dostarczy ważny certyfikat rezydencji od władz podatkowych państwa, którego jest rezydentem. Certyfikat jest ważny do wskazanego w nim terminu ważności lub w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia. Oryginał certyfikatu rezydencji (a nie jego formę elektroniczną) należy dostarczyć Organizatorowi przed wypłatą nagrody. Certyfikat rezydencji należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 roku, w przeciwnym razie nagroda będzie wypłacana zgodnie z polskim prawem podatkowym.

 

 

ANEKS

do Regulaminu 38. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

z dnia 01.09.2020

 

W związku ze zmianami w systemie realizacji 38. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! wymuszonymi sytuacją wynikającą z pandemii COVID 19, a w szczególności przejściem organizacji Festiwalu w tryb hybrydowy, tworzy się aneks do Regulaminu Festiwalu, w następującym kształcie:

1. Punkt 1. Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie: „38. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (zwany dalej Festiwalem) organizowany jest w dniach 29 listopada – 6 grudnia 2020 roku w Poznaniu. W związku z pandemią COVID19 i towarzyszącymi jej ograniczeniami w życiu kulturalnym, Festiwal będzie miał charakter hybrydowy: filmy prezentowane będą na seansach w Internecie, za pośrednictwem playera filmowego zaimplementowanego na stronę internetową Festiwalu a także, jeżeli pozwolą na to odpowiednie przepisy sanitarne obowiązujące na terenie Polski i w Mieście Poznaniu, w kinach w Poznaniu”.

2. Punkt 10 b. Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie: „Filmy mogą być wyświetlane na następujących nośnikach: DCP, BluRay, plik cyfrowy. Dopuszcza się możliwość wyświetlania z innych kopii niż wyżej wymienione po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu. Filmy mogą być wyświetlane zarówno w kinach jak i za pośrednictwem playera filmowego zaimplementowanego na stronę internetową Festiwalu, na zasadach uzgodnionych bezpośrednio ze Zgłaszającymi, po zakwalifikowaniu filmu do udziału w Festiwalu”.

3. Punkt 15. Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie: „Po zakwalifikowaniu filmu do programu Festiwalu podpisane wydruki karty zgłoszeń i inne materiały należy przesłać na adres: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań oraz/lub  mailowo, dla filmów pełnometrażowych na adres: mjodko@alekino.com;  dla filmów krótkometrażowych na adres: fdrag@alekino.com”.

4. Punkt 17 a. Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie: „Zgłaszający film udziela Festiwalowi prawa do użycia kopii filmu do projekcji w kinach, na warunkach uzgodnionych z Festiwalem oraz prawa do użycia pliku zawierającego film do uzgodnionej z Festiwalem ilości wyświetleń za pośrednictwem playera filmowego zaimplementowanego na stronę internetową Festiwalu, na warunkach uzgodnionych z Festiwalem”.

5. Punkt 19. Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie: „19.  Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć kopię filmu zakwalifikowanego na Festiwal do 22 listopada 2020 w sposób ustalony z organizatorami (mjodko@alekino.com, fdrag@alekino.com). Przekazanie kopii może nastąpić elektronicznie lub na adres Organizatora Festiwalu: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Św. Marcin 80/82, pok. 345, 61-809 Poznań”.

6. Punkt 20. Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie: „20.  Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej bez napisów z dołączonym osobnym plikiem z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym”.

7. Punkt 33. Regulaminu przyjmuje następujące brzmienie: „Ze względu na pandemię COVID 19 organizatorzy Festiwalu, poza uzasadnionymi wyjątkami nie zapraszają do Poznania twórców filmów zakwalifikowanych na Festiwal, a także innych osób związanych z audiowizualną kulturą dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby takie osoby mogły uczestniczyć w części Festiwalu on-line, za pośrednictwem Internetu”.

Wszelkie pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 01.09.2020.

 

Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i DOSTĘPÓW DO FILMÓW
ORAZ ZASADY UDZIAŁU W 38. MFFMW ALE KINO!

1. 38. MFFMW Ale Kino! będzie odbywał się w dniach 29.11–6.12.2020 roku w formule hybrydowej. Filmy będzie można oglądać w playerze dostępnym na stronie www.alekino.com.

2. Rozpoczęcie sprzedaży dostępów do filmów: 17 listopada 2020 roku, godz. 12:00.

3. Filmy online będą wyświetlane w następujących blokach godzinowych:

10:00–14:00;
14:00–18:00;
18:00–22:00.

Prosimy o uważne zapoznanie się z harmonogramem projekcji.

4. Film online można obejrzeć wyłącznie w bloku godzinowym, w którym został umieszczony. Oglądanie można rozpocząć o dowolnej godzinie W RAMACH OKREŚLONEGO BLOKU. Oznacza to, że np. film umieszczony w bloku 10:00–14:00 można zacząć oglądać maksymalnie do godz. 14:00.  Film będzie można obejrzeć w całości, jednak jedynie przez 4 godziny od momentu otworzenia okna z odtwarzaczem filmu (czyli okna, które otwiera się po kliknięcia linku „oglądaj” na bilecie online).

5. Filmy można oglądać tylko na jednym urządzeniu w danym czasie.

6. Filmy można oglądać tylko na terytorium Polski.

7. Miejsca sprzedaży dostępów:

www.alekino.com

8. Ceny dostępów do filmów:

dostęp do jednego filmu online: 10 zł;
akredytacja dla uczestników Ale Kino! Industry / Education Pro online: 50 zł.

9. Sposób sprzedaży dostępów:

Aby zakupić dostęp do filmu, należy utworzyć konto użytkownika na stronie: www.alekino.com/zaloguj.
Po rejestracji należy wybrać film z harmonogramu i po przekierowaniu na stronę www.bilety24.pl dokonać transakcji płatniczej.
Dostęp można kupić przed rozpoczęciem danego bloku godzinowego.
Liczba dostępów do filmów jest ograniczona.
Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży dostępów w dowolnej chwili.

1o. Dostęp do filmów można zakupić maksymalnie do czasu rozpoczęcia bloku, w którym wyświetlany jest wybrany film.

11. Aby zwrócić zakupiony dostęp, należy skontaktować się z Organizatorem mailowo: kontakt@alekino.com. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przestaje przysługiwać w momencie rozpoczęcia się wybranego seansu.

12. Aby otrzymać fakturę, należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas zakupu biletów na stronie www.bilety24.pl.

Regulamin wchodzi w życie dnia 4 listopada 2020 r.